Skip to main content

Samfunnsansvar

Otera er en viktig leverandør i en samfunnskritisk bransje. Vi har fokus på fag, helse, miljø og sikkerhet. Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser med betydelige ringvirkninger, og vi har en høy etisk standard.

Etiske retningslinjer

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Oteras etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera.

Otera er en del av Vinci Energies. I Vinci Energies følger alle selskapene i konsernet felles retningslinjer for  samfunnsansvar og bærekraft

Disse retningslinjene er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av selskapet innen:

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

Miljø- og klimapåvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.