Samfunnsansvar

Otera er en viktig leverandør i en samfunnskritisk bransje. Vi er miljøbevisste, opptatt av fag, helse og sikkerhet. Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser med betydelige ringvirkninger, og vi har en høy etisk standard.

Vår kjernevirksomhet er i seg selv samfunnsbyggende. Derfor ligger det i Oteras natur at vi skal ta ansvar for samfunnet vi er med på å bygge. Oteras arbeid med samfunnsansvar er basert på våre kjerneverdier: nærhet, troverdighet, handlekraft og nytenkning. 

Nærhet: Vi skal utvikle, stille opp og være tilgjengelig for våre kunder og andre interessenter.

Troverdighet: Vi skal være til å stole på og levere som forventet.

Handlekraft: Vi skal være profesjonelle, skape resultater og være lønnsomme.

Nytenkning: Vi skal være løsningsorienterte, fleksible og innovative.

Arbeidstrening

Otera er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og har et godt samarbeid med NAV. Gjennom prosjektene ”Det er nå det gjelder” og ”Unge lovende” ønsker vi å bidra til at unge mennesker mellom 19 og 25 år som henvender seg til NAV for første gang, skal få en mulighet i arbeidslivet. Gjennom dette samarbeidet får NAV en mulighet til å utnytte ressursene de unge arbeidssøkende besitter og hjelpe dem med å komme inn i arbeidsmarkedet. Dette sparer samfunnet for utgiftene forbundet med å ha mange stående på utsiden av systemet.

Otera får gjennom samarbeidsordningen en mulighet til å hjelpe unge inn i arbeidslivet, samtidig som vi får videreført vår kompetanse. Dette gir de unge en unik opplæring slik at de blir godt rustet til arbeidslivet. På denne måten skaffer vi i Otera oss nye, gode og motiverte kollegaer.   

Lærlinger

Otera ser det som del av sitt samfunnsansvar å bidra til å lære opp neste generasjons fagarbeidere. Derfor tar Otera stadig inn nye lærlinger. På den måten sikrer vi også rekruttering til egen organisasjon, ved at vi gjennom læretiden etablerer gode arbeidsmetoder og verdier som gjør lærlingen i stand til å bli en dyktig fagmedarbeider i fast arbeid, for eksempel i Otera.

De ansattes muligheter i Otera

I Otera skal våre medarbeidere ha muligheter for å videreutvikle seg selv. Dette gjøres blant annet gjennom relevant kursing og medarbeidersamtaler. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å fange opp medarbeidere som selv ønsker å videreutvikle egen kompetanse slik at vi får de beste fagfolkene i bransjen. Vi benytter oss alltid av oppdatert fagkunnskap, noe som gjør at våre kunder til en hver tid får det beste resultatet.

Etiske retningslinjer for våre ansatte

Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og at vi påvirker samfunnet rundt oss på en positiv måte.

I Otera skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Oteras etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Otera.

ETIKK Otera er basert på Agder Energis etiske plattform, men med et ekstra fokus på områder som er spesielt viktige for Otera.

Last ned: Oteras etiske håndbok  ::  Otera Ethics ::  Les mer om etikk i Agder Energi

Miljø- og klimapåvirkning

I Otera fokuserer vi på å være så klimanøytrale som mulig. Dette gjør vi gjennom å fokusere på energiforbruket i våre egne bygg, og samarbeid med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre.

Vi jobber også aktivt for å øke antallet møter vi foretar via videkonferanse. Dette sparer oss for reiseutgifter, våre kolleger for unødvendig mye reising og miljøet for utslipp forbundet med transport. I Otera ønsker vi å bruke teknologien i stadig større omfang for å skape en vinn-vinn-vinn situasjon for selskapet, våre medarbeidere og miljøet.

Resirkulering av matriell er et område Otera er gode på. Vi har en særdeles høy sorteringsgrad sett opp mot andre sammenlignbare selskap, og vi jobber med å få dette systemet til å inkludere alle våre lokasjoner. Gjennom vårt medlemskap i Renas oppfyller vi kravene til avfallsforskriftenes kapitel 1.