20160518_1840

HMS

Sikkerhet for ansatte er viktigere enn noe annet. Otera har som visjon å unngå arbeidsulykker.

Otera er et selskap der ansatte skal være like friske når de går hjem, som da de kom på jobb. Vårt HMS-slagord ”Hver Medarbeider Sikkert hjem” understreker nettopp dette. Vi kan ikke akseptere at folk skader seg på jobben.

Det er viktig at jobben gjøres effektivt og lønnsomt, men sikkerhet er alltid viktigst. Otera ønsker ansatte som tenker forebyggende sikkerhet i alle sine arbeidsoppgaver. Otera har kultur for å vare på hverandre, blant annet gjennom å våge å si fra til kolleger som kan havne i en farlig situasjon eller slurver med sikkerheten.

Det er ikke bare lov å si fra, det er også forventet at man gjør det. Gode og gjennomtenkte sikkerhetsrutiner gir  støtte for liv og helse, og er samtidig med på å styrke Otera i konkurransen om oppdragene.

RUH

Innrapportering av uønskede hendelser skjerper fokus på sikkerhet og bidrar til færre ulykker. Otera har som mål å få minst tre RUH-er per ansatt per år. 

Å melde fra om uønskede hendelser er det enkleste og viktigste virkemiddelet vi har for å redusere antallet ulykker. All erfaring viser at en økning i RUH-er gir en nedgang i ulykker. Det skyldes økt bevissthet rundt sikkerhet og fokus på å følge rutiner og forskrifter for å unngå farlige situasjoner.

I Otera er det tilrettelagt for enkel innrapportering av uønskede hendelser, blant annet gjennom egne RUH-postkasser på oppmøtestedene og RUH-app for innmelding via mobil.

Sykefravær

Otera er en attraktiv arbeidsplass, med stolte, engasjerte, tilfredse og lojale medarbeidere. Oteras målsetting er et sykefravær lavere enn 4,25 prosent. Oppfølging av sykemeldte har høy prioritet i Otera, som er en IA-bedrift.

Sikkerhet er viktigst

Sikkerhet for ansatte er viktigere enn noe annet. Otera har som visjon å unngå arbeidsulykker, og vårt HMS-slagord ”Hver Medarbeider Sikkert hjem” understreker nettopp dette. Otera ønsker ansatte som tenker forebyggende sikkerhet i alle sine arbeidsoppgaver.